Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Onder EM wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Experience Models, gevestigd en kantoor houdende aan Diamantslijper 26, 3894 CR Zeewolde.

 

Artikel 1: definities
In deze voorwaarden betekenen de volgende termen:

Model(len)(m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van EM werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

Fotograaf (m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van EM fotografie werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

Visagist (m/v): ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van EM visagie werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.

Opdrachtgever: ieder natuurlijk – of rechtspersoon, die een project door EM laat uitvoeren of die door tussenkomst van EM een Model (m/v) inhuurt.

Offerte: een per e-mail of schriftelijke, zakelijk, maar vrijblijvend aanbod van EM waarmee EM tot “zaken doen” hoopt te komen met een potentiële opdrachtgever.

Projectprijs: de tussen EM en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het project.

Opdrachtbevestiging c.q. Projectovereenkomst: een door EM verzonden  opdrachtbevestiging, per e-mail of schriftelijk, aan de opdrachtgever waarop aangegeven wordt, welke afspraken er zijn gemaakt. Een getekende Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever is bindend.

Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij EM zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Werkzaamheden: verrichten van modellenwerk (fotoshoots en catwalk), entertainment, verkoop ondersteunende activiteiten, acteren, verkoopacties en -rondes, demonstraties, promoties, fotografie en visagie.

Fieldmarketing: is een vorm van dienstverlening met als uitgangspunt het verbeteren van de prestatie, de promotie, de verkrijgbaarheid en de verkoop van producten en diensten. Deze vorm van dienstverlening speelt zich overal af, waar producten of diensten worden aangeboden.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1. Aan EM verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per e-mail of schriftelijk uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 3: aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen c.q. Offertes van EM zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met EM komt tot stand wanneer EM een Opdrachtbevestiging ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever en de Opdrachtgever hierop per e-mail of schriftelijk akkoord geeft. De overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en het akkoord daarop van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen is overeengekomen. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de Opdrachtgever en welke geen deel van de Overeenkomst uitmaken, zullen door EM afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.3 EM is op geen enkele wijze gebonden aan aanbiedingen c.q. Offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.

 

Artikel 4: tarieven

4.1 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

4.3 Alle door EM gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De “bijkomende kosten” worden in overleg met de Opdrachtgever besproken en in rekening gebracht.

4.4. Alle door EM gemaakte kosten worden, ten alle tijden in overleg, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:

” Entreegelden, indien EM geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de Opdrachtgever;
” Parkeerkosten, gemaakt door de Modellen (m/v) tijdens en/of verband houdende met de opdracht;
” Pontgelden, indien de locatie beter (of slechts) bereikbaar is door gebruik te maken van een veerboot;
” Noodzakelijk in te zetten transportkosten;
” Portokosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale actiekleding;
” Noodzakelijk aan te schaffen materialen voor de actie;
” Wasserij/stomerijkosten van speciale actiekleding van de opdrachtgever;
” Stylingkosten (waarna de styling in bezit van EM is, tenzij anders overeengekomen);
” Overboekingskosten bank;
” Lunch- of dinerkosten;
” Noodzakelijke hotelovernachtingen voor de Modellen (m/v);
etc.

4.5. Voor elk project worden minimaal vier aaneengesloten uren per Model (m/v) van EM in de projectprijs (door)berekend.

Artikel 5: facturering en betaling

5.1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van EM binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door EM aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

5.2. Bij overschrijding van de onder 5.1 vermelde termijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van vijf procent per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. Indien binnen vijftien dagen na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur vanaf die dag, en periodiek elke vijftiende dag daarna, telkens met een zelfde percentage verhoogd.

5.3. Bij overschrijding van de onder 5.1 vermelde termijn is de Opdrachtgever eveneens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan EM, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van EM de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.

 

Artikel 6: wijzigingen, verzetten van actiedagen en annulering

6.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de opdracht wijzigt, zal de Opdrachtgever aan EM de door EM gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van EM om eventuele (vervangende c.q. aanvullende) schade te vorderen. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende Opdrachtbevestiging en luidt als volgt:

” Op de aanvangs-/instructiedatum van de opdracht c.q. tijdens de actie of 1-5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de opdracht 100%;
” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de opdracht 75%;
” Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de opdracht 50%;
” Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs- /instructiedatum van de opdracht 10%.

Onder werkdagen worden verstaan maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.

6.2. De (gehele of gedeeltelijk) annulering van een overeenkomst dient per e-mail of schriftelijk aan EM te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van ontvangst door EM van genoemde annulering.

 

Artikel 7: ontoelaatbare discriminatie

7.1. De in te zetten Modellen (m/v) wordt/worden gekozen aan de hand van EM bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare Modellen (m/v) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan EM verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. EM is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die de werkzaamheden zullen uitvoeren.

7.2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of ras en/of welke grond dan ook, zullen geen irrelevante functie eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de opdrachtgevers (kunnen) worden gesteld, noch zullen deze door EM worden gehonoreerd. EM is geheel vrij in de beoordeling hiervan.

7.3. EM ziet erop toe dat alle Modellen (m/v) er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar Modellen (m/v).

 

Artikel 8: concurrentiebeding

8.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan met een Model (m/v), Fotograaf (m/v) of Visagist (m/v) van EM een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht en/of een andere overeenkomst aan te gaan uit hoofde waarvan het Model, de Fotograaf of de Visagist werkzaamheden zal verrichten voor de Opdrachtgever, tenzij:

 1. het Model, de Fotograaf of de Visagist minimaal 1000 werkuren (25 weken fulltime) via EM voor de Opdrachtgever arbeid heeft verricht; en
  b. de Opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 2.350,- exclusief BTW aan EM heeft voldaan; en
  c. EM daartoe haar voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

8.2. Voor iedere overtreding door de Opdrachtgever van het in artikel 8.1. vermelde verbeurt de Opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een (nadere) ingebrekestelling nodig is aan EM een direct (en overigens zonder rechtelijke tussenkomst) opeisbare boete bestaande uit:
a. €10.000,- boete en
b. €1.000,- boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

 

Artikel 9: veiligheid werknemers/verzekeringen

9.1. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door EM ingeschakelde Modellen (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden verwacht mag worden.

9.2. Indien de onder artikel 9.1. genoemde verplichting niet is c.q. wordt nagekomen door de Opdrachtgever, dan is deze gehouden alle schade te voldoen (waaronder in ieder geval de schade van EM, van de Modellen(s) (m/v) en/of van derden). De Opdrachtgever vrijwaart EM voor alle aanspraken ter zake.

9.3. Opdrachtgever vrijwaart EM te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.

9.4. De Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de Modellen (m/v) van EM en/of derden en /of de te gebruiken zaken.

 

Artikel 10: opschorting en ontbinding, weigering

10.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is EM gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige (schade)vergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is EM bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

10.2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens het eerste lid is EM gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gemaakte en nog te maken kosten (t.a.v. onder meer gereserveerde diensten en goederen).

10.3. EM kan de overeenkomst, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, terstond (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden opschorten – zulks ter vrije beoordeling van EM – indien:
a. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of een daarmee samenhangende overeenkomst;

 1. EM het vermoeden heeft van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens EM zal kunnen nakomen;
  c. de Opdrachtgever in surséance van betaling en/of in staat van faillissement verkeert;
  d. indien (de onderneming van) de Opdrachtgever feitelijk wordt stilgelegd en/of wordt beëindigd (waaronder liquidatie en/of overlijden wordt begrepen); en/of
  e. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem en/of haar bestuurder van toepassing wordt gesteld; EM zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige (schade)vergoeding. EM behoudt ten allen tijde het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te verlangen. Indien EM nog uit andere hoofde te

vorderen zou hebben van de Opdrachtgever, is/zijn c.q. wordt/worden deze vordering(en) eveneens terstond en ineens opeisbaar.

10.4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt al hetgeen EM te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) onmiddellijk opeisbaar.

10.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3. wordt al hetgeen EM te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar

10.6. EM behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard en/of bevestigd.

10.7. EM heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam en/of met de belangen van PP te weigeren of te beëindigen. EM heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten. EM is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie. De opdrachtgever vrijwaart EM ter zake voor eventuele aanspraken van derden.

 

10.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 11: overmacht

11.1. EM is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van EM onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surseance van betaling of faillissement van de door EM ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van EM of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door EM ingehuurde derden een beroep op overmacht toekomen.

11.2. EM zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft EM het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. EM zal steeds met Opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.

11.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1. EM is niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van EM.

12.2. De Opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de Modellen(m/v) aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoen. EM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (direct of indirect) schade geleden door de Opdrachtgever, indien bij plaatsing van deModellen (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.

12.3. Indien één of meerdere Modellen (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever, welke de Opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met EM, dient de opdrachtgever EM daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. EM is niet aansprakelijk voor de geplaatste Modellen  (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van EM bij de selectie van de geplaatste Modellen (m/v).

12.4. EM is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van (al dan niet door EM ingeschakelde) derden. EM is door de Opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens EM.

12.5. EM draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

12.6. Evenmin is EM aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

12.7. De Opdrachtgever vrijwaart EM voor vorderingen van derden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – door EM ingeschakelde c.q. betrokken Modellen(m/v)) wegens schade die door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever veroorzaakt is, bijvoorbeeld doordat de Opdrachtgever aan EM onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

12.8. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de Modellen (m/v) van EM kan EM niet aansprakelijk worden gesteld. EM zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk voor vervanging trachten te zorgen.

12.9. EM is niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die Modellen (m/v) van EM hebben gedaan jegens de Opdrachtgever.

12.10. Indien en voor zover EM aansprakelijk zou zijn op grond van het in dit artikel vermelde, dan is de aansprakelijkheid van EM in alle gevallen beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.

12.11. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan EM worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.

12.12. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door EM voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot- Modellen) die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

 

Artikel 13: intellectuele eigendomsrechten

13.1. EM behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder met name – maar niet beperkt tot – auteursrechten), voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.

13.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van EM, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen per e-mail of schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming daartoe van EM toegestaan doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen waarvoor EM schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

13.3. EM is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

13.4. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande per e-mail of schriftelijke toestemming van EM niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door EM en de door haar ingeschakelde derden/ Model (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming per e-mail of schriftelijke toestemming beeldmateriaal zoals hiervoor besproken te gebruiken voor commerciële doeleinden.

13.5. Foto’s en portfolio van Modellen welke op de website noch social media van EM zijn gepubliceerd, mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, verspreid of verveelvoudigd zonder per e-mail of schriftelijke toestemming van EM. Bij overtreding van het voorgaande wordt een bedrag van €1000,- in rekening gebracht.

 

Artikel 14: contractovername

14.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande per e-mail of schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming daartoe van EM. EM is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. De Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de bestaande en toekomstige verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij partijen per e-mail of schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

14.2. In geval van contractovername vrijwaart de Opdrachtgever EM ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

14.3. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de Opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de Opdrachtgever zulks EM onverwijld schriftelijk mede te delen.

 

Artikel 15: meer partijen

15.1. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen EM enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige en volledige nakoming van de overeenkomst.

 

Artikel 16: geheimhouding

16.1. Tenzij enige wetsbepaling uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn Opdrachtgever en EM verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit enige bron hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft.

16.2. EM is evenwel te allen tijde gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiele) klanten van EM en slechts ter indicatie van de ervaring van EM.

 

Artikel 20: geen derdenbeding

De uitvoering van verstrekte opdrachten door EM geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

 

Artikel 21: Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per e-mail of per brief tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 22: toepasselijk recht en geschillen

22.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en EM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

22.2. Alle geschillen, die verband houden met EM gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 

 

Vlaardingen, oktober 2015